Sinodale Diensraad

Die Sinodale Diensraad
Dié Raad het tydens 'n onlangse vergadering opnuut bewus geword van 'n hele klomp ingrypende gebeurtenisse wat gedurende 2012 in ons land plaasgevind het en nog moet plaasvind.

Daar is 'n dringende versoek dat hierdie sake roep na gemeentes se voorbidding.

Sake vir voorbidding:

Ons samelwing

 • Positiewe leierskap op alle terreine van die samelewing.
 • Die onderwys in die land.

 

Ons ekonomie

 • Die uitdagings van rykdom en armoede.
 • Werkloosheid.
 • Misbruik van mense.
 • Arbeidsonrus wat ook met geweld gepaard gaan.

 

Ons politiek

 • Die ANC se nasionale konferensie (Mangaung).
 • Politieke onstabiliteit en onrus.
 • Rassisme.

 

Ons aarde

 • Verbruikersmentaliteit en materialisme waardeur die skepping vernietig word.
 • Ons onbetrokkendheid by bewaringsprojekte.

 

Ons morele waardes

 • Ongehoorsame Christene.
 • Misdaad.
 • Geweld (ook in gesinne).
 • Korrupsie.

 

Ons kerk

 • Die prosesse en gesprekke oor kerkhereniging en die Belydenis van Belhar.
 • 'n Postitiewe betrokkenheid in ons omgewings.
 • 'n Positiewe belewenis van kerkwees (veral ook in die komende feestyd).

Die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings:

Ons is intens bewus van die diep emosies wat hierdie besluit by gelowiges ontlok het.

Lidmate van die kerk het egter teen die besluit van die Sinode appélleer.  Die Moderamen het hieroor advies ingewin by verskeie regsadviseurs.  Die gemenereg vereis dat:

 • Reeds die kennisgewing van ’n appèl die uitvoering van die besluit opskort.  Die besluit is dus nie opgehef nie, maar kan nie tot en met die afhandeling van die appèlprosedure uitgevoer word nie.
 • In terme van die kerk se eie ordereëlings kan slegs die volgende gewone Algemene Sinode die appélle hanteer.
 
Die implikasie hiervan is dat hierdie saak, hangende die hantering van die  appèlle, nie verder op Algemene Sinodale vlak gedebatteer kan word nie.  Dit kan egter op gemeentelike, ring en sinodale vlak verder bespreek en hanteer word

Vorige bladsy: Stigting
Volgende bladsy: Verjaarsdae