Onderlinge Sorgbediening

Senior Burgers | CMR | Siekes | Alimentasie | Avontuurgroep | TraumaWerkbank

Die Onderlingesorg-bediening, naas die Aanbiddings- en Getuienisbediening, is een van die drie bedieninge in ons gemeente wat op die terrein van omgee vir mekaar werk. Die drie bedieninge sorteer onder die Ondersteuningsbediening.

Die bediening bestaan uit verskeie diensgroepe wat die volgende terreine behartig:

Senior Burgers

Gesellighede en uitstappies word gereël vir bejaardes en gestremdes in samewerking met die Avontuurgroep.

Kontakpersone
Joep en Miriam Joubert    Tel: 083 315 0166

CMR

Die CMR is 'n welsynsorganisasie wat deur die NG kerk gestig is. CMR, (Christelike Maatskaplike Raad) lewer sedert 1972 'n professionele diens in die landdrosdistrik van Groblersdal wat Loskopdam, Toitskraal, Marble Hall en Arabiedam insluit.

 • CMR lewer die volgende dienste:-
  Staturêre diens:
  Kinderhofsake waar kinders in pleegsorg, Kinderhuise of Nywerheidskole geplaas word.
  Rehabilitasie-ondersoeke waar alkoholiste vir langtermyn behandeling gekomiteer word.
  Aannemingsdienste in die vorm van stiefoueraanneming en nie-openbaarmakende aannemings.
  Toesig- en beheeraangeleenthede na egskeidings.
  Voorkomingsdienste by gesinne wat  ouerleiding en huweliksberading insluit.
 • Terapeutiese dienste: Die dienste word gelewer aan kinders ten opsigte van molestering, mishandeling en geweld.


Die CMR lewer in samewerking met die NG Kerk en ander organisasies 'n armsorgdiens. Versoeke om
finansiële bystand word ondersoek en geëvalueer. Indien 'n saak meriete het, word hulp verleen.

Kontakpersoon
Erika Oosthuizen   Tel: (013) 262 3185

Siekes

Groblersdal-siekteondersteunersgroep - Kanker.

Die vrywillige werkers van KANSA in Groblersdal staan bekend as die Groblersdal-siekte-ondersteunersgroep: Kanker. Hulle is 'n groepie van ongeveer 12 dames wat vrywillige liefdadigheidswerk doen onder kankerpasiënte, asook ander pasiënte, maar veral ook bejaardes.

Kontakpersone: 
Elthea Appelgrein Tel: (013) 262 2723
Susie du Toit       Tel: (013) 262 2860

Alimentasie

Hulp word verleen aan enige lidmaat wat in een of ander noodsituasie of krisis beland.

Prosedure:
Aanmelding kan skriftelik deur gemeentelede by die kerkkantoor of aan enige lede van die
Alimentasie-diensgroep gegee word.
'n Behoeftebepaling word so spoedig moontlik deur die Maatskaplike werker gedoen.
Die diensgroep vergader dringend indien nodig en bespreek die aansoek en vorm van
hulpverlening.
Hulpverlening word hierna so gou moontlik uitgevoer.

Kontakpersone:
Elsje de Wet              Tel: (013) 262 4207 (Kerkkantoor)
Erika Oosthuizen        Tel: (013) 262 3185

Avontuurgroep

Hierdie diensgroep spits hom daarop toe om God te leer ken in die natuur en 'n groter waardering en liefde vir die natuur aan te kweek. Avontuuruitstappies vir gesinne word  na verskillende plekke onderneem. Sterrekyk, bosbraai, kampe, pa- en seunavontuurtogte, gesinskampe in die Krugerwildtuin, ander wildtuine en natuurreservate word onderneem.

Kontakpersoon
Joep Joubert              Tel: 083 315 0166

Trauma - Ondersteuningsgroep

Vir getraumatiseerdes ten opsigte van alle traumatiese belewenisse soos bv. egskeidings, kapings, geweld, roof, dood ens. Kontak die kerkkantoor.

 

Werkbank

'n Werkbank is tot stand gebring waar werklose persone hul besonderhede kan opgee. Persone en instansies wat vakatures aanbied, kan dan geskakel word om kontak te bewerkstellig. Kontak die kerkkantoor.


Vorige bladsy: Ondersteuningsdienste
Volgende bladsy: Kruisrivier